NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Admesos i exclosos de la Borsa de Tècnic/a mig d’Administració General

Vistes les sol·licituds presentades per prendre part a l’esmentat procés selectiu de Tècnic/a mig d’Administració General i un cop finalitzat el període de presentació d’instàncies (05/06/2020, inclòs), facilitem provisionalment la llista d'admesos i exclosos corresponent a la BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A MIG D’ADMINISTRACIÓ GENERAL del Consorci de Benestar Social.

ENLLAÇ AL DECRET

Procés de per a la formació d’una BORSA DE TREBALL per a la contractació laboral temporal DE TREBALLADORS/ES SOCIALS.

Per decret de conseller delegat es convoca, per màxima urgència, el procés de per a la formació d’una BORSA DE TREBALL per a la contractació laboral temporal DE TREBALLADORS/ES SOCIALS. Característiques:
  • Categoria professional: Treballador/a Social
  • Grup de classificació: A2
  • Regim Jurídic: personal laboral
  • Jornada de treball: 37,5 hores setmanals o la que proporcionalment correspongui segons les necessitats del servei.
  • Retribució: segons conveni laboral.
  • Caràcter: temporal
  • Sistema de selecció: valoració curricular i ordre temporal segons necessitats.
El present edicte es publicarà al BOP, a la web i al e-tauler del Consorci, per tant que les persones interessades puguin presentar la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu, acompanyant la documentació necessària (currículum vitae) al Registre General d’Entrades del Consorci, fins el 30/09/2020.

Declaració contra l'homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia

Declaració contra l'homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia, amb motiu del dia internacional contra l'homofòbia, 17 de maig.

Des que el 1990, l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de trastorns sexuals, es va adoptar la data del 17 de maig com a Dia Internacional de la lluita contra l'Homofòbia (lesbofòbia i gaifòbia), la bifòbia i la transfòbia. El Govern de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les institucions catalanes, el Consell Nacional LGBTI i les entitats s'adhereixen a aquesta jornada, que recorda que cal donar resposta a tota situació de discriminació, d'injustícia i de violència envers les persones per llur identitat de gènere o llurs orientacions sexuals i afectives.

Repartiment de material pels infants i adolescents del Servei

Entre ahir i avui els Serveis d’atenció diürna de Cassà i Salt reparteixen material per fer manualitats, llibres, etc. pels infants i adolescents del Servei.

Els Serveis d’atenció diürna del Consorci són serveis d’intervenció socioeducativa que atenen infants i adolescents de 4a 16 anys de la comarca. S’adrecen bàsicament a atenció d’infants i adolescents en situació de risc fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les mancances dels infants i adolescents atesos mitjançant el treball individualitzats, el grupal, el treball en xarxa i amb la comunitat. Treballen també amb les famílies dels infants i adolescents.

Enllaços

-----------------------------------