NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

PIRMI. Renda mínima d´inserció


De què es tracta?

La renda mínima d'inserció (RMI) és una prestació assistencial de tipus econòmic i té com a finalitat el desenvolupament coordinat de les accions destinades a ajudar les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats essencials de la vida en la nostra societat, mentre es preparen per a la inserció o reinserció social i laboral. Comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques, suport per a la integració laboral i formació d'adults.
 
Aquesta prestació es gestiona entre els Departaments de Treball i de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
 
 
Qui hi pot accedir?
  • Cal estar empadronat a Catalunya.
  • Residència continuada d'un any a Catalunya.
  • Que la persona que ho sol·liciti o la unitat familiar constitueixin una llar independent un any abans de la data de presentació de la sol·licitud.
  • Edat entre 25 i 65 anys.
  • No disposar d'ingressos suficients per subsistir. Els 6 mesos anteriors la unitat familiar no pot haver percebut més ingressos que els que els correspondria en concepte d'RMI. Així, una persona sola no pot haver percebut més de 2.484,72 euros (6 x 414,12 euros = 2.484,72 euros).(*)
     
(*) A partir de l'1 de juny de 2010, i per un període d'un any, el càlcul dels ingressos d'accés a l'RMI serà de 4 mesos.
 
Passos a seguir:
 
Una persona que vulgui accedir a les prestacions de la renda mínima d'inserció ha d'adreçar-se als serveis bàsics d'atenció social del seu municipi, els quals confeccionen els expedients de la sol•licitud de la prestació, que, posteriorment, es trameten al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i a l'òrgan tècnic administratiu de l'RMI, que valora els expedients i emet les propostes de resolució corresponents.
 
Posteriorment aquestes propostes s'avaluen per la Comissió Interdepartamental de l'RMI, la qual emet mensualment els seus informes vinculants i en dóna trasllat a les direccions generals corresponents, que han de dictar les resolucions definitives d'aprovació o de denegació.
 
 
On em puc adreçar?
 
Serveis Bàsics d’Atenció Social del vostre municipi.
 
Consulteu-ho a l’apartat de SEUS I LOCALITZACIÓ

Enllaços

-----------------------------------