NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Segell Inclusiu de Salt


Què és el Segell Inclusiu?

El Segell de Projecte Inclusiu és un distintiu de qualitat que l’Ajuntament de Salt atorga a PROJECTES que es realitzen al municipi de Salt. Mitjançant aquest Segell, l’Ajuntament certifica que aquest projecte respon i està alineat amb les necessitats prioritàries del municipi, que s’establiran cada any en el DECÀLEG ANUAL DE PRIORITATS.
Es tracta d’una marca de reconeixement conforme el projecte compleix amb uns estàndards de qualitat, pel que fa a l'impacte inclusiu, la sostenibilitat, la realització de bones pràctiques i el treball en xarxa i col·laboratiu. L’entitat podrà difondre aquest segell com a valor afegit en espais, agents i els organismes que cregui oportuns.
El període de vigència del Segell s’ajusta a la durada del Projecte.
Qui pot sol·licitar-lo i com?
Les persones físiques i jurídiques legalment constituïdes que desenvolupin projectes d’interès social per als ciutadans i ciutadanes de Salt.
Les entitats interessades a obtenir el Segell per a algun dels seus projectes o accions podran consultar el document que regula el procés d’obtenció i descarregar-se els impresos de sol·licitud a:
La sol·licitud amb tota la documentació s’ha d'entregar al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Salt.

Plaça de Lluís Companys, 1
Salt 17190
Telèfon: 972 249 191


Per a més informació, podeu adreçar-vos a l'OFICINA TÈCNICA D’INCLUSIÓ DE SALT del Consorci de Benestar Social Gironès Salt.

L’Oficina Tècnica d’Inclusió és el servei especialitzat de suport tècnic en matèria de lluita contra l’exclusió social al municipi. Presta un servei d’orientació i assessorament a les entitats i/o agents que desitgen desenvolupar projectes inclusius a Salt. És l’Oficina responsable d’emetre els informes tècnics de valoració dels projectes que sol·liciten aquest Segell.

OFICINA TÈCNICA D’INCLUSIÓ
Edifici de Serveis Socials de Salt
C/ Àngel Guimerà, 106-108, 1a planta
Salt 17190
Telèfons: 972 235 105 i 972 011 656
Horari d’atenció al públic: dimarts i dijous, de 9.30 a 12.30 h

TRÍPTIC SEGELL INCLUSIU DE SALT
PRESENTACIÓ DE LA REGIDORA
QUÈ ÉS I COM S’OBTÉ EL SEGELL INCLUSIU?
DECÀLEG DE PRIORITATS 
MODEL SOL·LICITUD
ACORDS D’AVALUACIÓ
ACCEPTACIÓ DE COMPROMISOS

Enllaços

-----------------------------------