NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

PLA COMUNITARI DE LA COMARCA DEL GIRONÈS


L’acció comunitària de la Comarca

Tenint present per una banda, que durant el últims anys, en el territori s’han desenvolupat accions comunitàries impulsades des de diferents plans promocionats per la Generalitat de Catalunya (pla de desenvolupament comunitari, pla d’inclusió social, pla d’immigració, pla d’infància,...) i per un altre que des del Consorci de Benestar Social Gironès- Salt es renova l’interès de continuar impulsant accions comunitàries; durant l’últim trimestre del 2013 ens marquem l’objectiu d’establir un únic pla que: 
 • Ordeni els diversos plans en marxa en base a les necessitats detectades des del territori.
 • Contempli el tercer sector que actua a nivell supramunicipal des de l’inici i no només a l’hora de desenvolupar les accions.
 • Estableixi noves formes de participació tan per part de la ciutadania com per part dels diversos actors del Pla (administració local, administracions supramunicipals, tercer sector, ciutadania i iniciativa privada).
Així neix el Pla Comunitari de la Comarca del Gironès impulsat pel Consorci de Benestar Social Gironès- Salt, com un paraigües que engloba les accions dels diversos plans en funcionament en el moment a la Comarca, i que emmarca les noves iniciatives grupals i/o comunitàries que es volen impulsar a través de les seves línies d’intervenció.

El contingut del Pla s’estructura en sis eixos d’intervenció. A partir d’aquests eixos es desenvolupen diversos programes, i cada programa està format per un o més projectes on s’estableixen els objectius a treballar, la metodologia a emprar, els indicadors d’avaluació i es detallen les accions concretes a desenvolupar.

Entenem que tota estratègia de desenvolupament comunitari ha d’intentar incorporar el màxim d’agents socials, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida d’una comunitat determinada. Així doncs, busquem la construcció d’espais de diàleg i consens per arribar a acords, promoure interessos comuns, aprendre a treballar conjuntament, i establir espais que ajudin a crear confiança entre els diversos actors i la ciutadania (estratègia relacional) i d’on en neixin projectes cohesionadors.

Els eixos d’intervenció que es contemplen en el pla són:
 • Eix d’alimentació i higiene.
 • Eix socioeducatiu (Ocupabilitat del temps)
 • Eix psicosocial (Benestar emocional)
 • Eix d’habitatge.
 • Eix de formació continuada
 • Eix d’ocupació

Els objectius generals són:
 • Actuar sobre els determinants socials de la salut, especialment pel que fa a l’alimentació, higiene i vestimenta de la infància i el restabliment del benestar emocional de les persones afectades per processos vinculats a la crisi econòmica.
 • Afrontar algunes de les causes que incideixen negativament a la salut de les persones.
 • Promocionar la vinculació de les persones afectades per la crisi a projectes que contribueixin a trobar un sentit al dia a dia, com la disponibilitat de realització de tasques i accions que permetin a les persones ocupar el seu temps disponible, independentment d’obtenir-ne una remuneració econòmica.
 • Facilitar espais de participació i presa de decisions a la ciutadania per recollir les demandes de manera més directe.
 • Promocionar la participació directa de la ciutadania de la comarca del Gironès.
 • Fomentar accions preventives dirigides a tota la població que afavoreixin la cohesió social de la comarca del Gironès.

El Pla contempla dos espais de coordinació (un referent a la coordinació directe i un altre a la coordinació interadministrativa) i una Taula de Foment del Treball en Xarxa. 


Espai de coordinació:
 • Espais de coordinació directa per ajudar a viabilitzar les accions al territori i la casuística entre entitats del tercer sector i els professionals dels serveis bàsics d’atenció social com a referents territorials. Entenem que d’aquest espai en poden néixer les comissions necessàries per respondre a la seva finalitat.
 • Espais de coordinació interadministrativa (entre àrees d'un mateix Ajuntament, entre àrees del Consell Comarcal del Gironès i entre aquests i el Consorci de Benestar Social Gironès - Salt). És a dir, fomentar la coordinació entre administracions locals i supramunicipals amb l'objectiu de facilitar la implementació de les accions, incentivar noves accions conjuntes i poder arribar al màxim de municipis de la comarca. Aquests espais de coordinació interadministratives han de facilitar la creació de sinergies. Igual que en el punt anterior, entenem que d’aquí en poden néixer les comissions necessàries per a respondre a la seva finalitat. 

Taula de Foment del Treball en Xarxa:

 • Es contempla una Taula conjunta entre els tècnics referents de les entitats del tercer sector social que formen part del Pla (Creu Roja, Càritas, Fundació Ramon Noguera, Fundació Ser.gi, Plataforma Educativa) els tècnics referents del Pla Comunitari de la Comarca del Gironès, Diputació de Girona i altres amb la finalitat de fomentar, incentivar i potenciar el treball en xarxa a la Comarca del Gironès. No es descarta la participació d’associacions i/o entitats locals en aquesta Taula, sempre i quan aquestes associacions tinguin una visió global i no només local, així com d’altres actors que des de la Taula es valori necessari o interessant la seva participació per ajudar a desenvolupar les finalitats abans esmentades.
 • La Taula es visualitza com un espai idoni per tal que els diversos actors implicats en el Pla puguin reflexionar, aprendre a treballar conjuntament, on es crea confiança, un espai de consens, en definitiva, un espai idoni per treballar l’estratègia relacional abans esmentada.


Actualment el Pla s’està desenvolupant conjuntament amb els Ajuntaments de la Comarca, diverses àrees del Consell Comarcal del Gironès, la Diputació de Girona, Càritas, Creu Roja, Fundació Ramon Noguera, Fundació Ser.Gi i Plataforma educativa.

Els programes i projectes de cada eix es recullen en el següent esquema:Enllaços als programes i serveis:


Enllaços

-----------------------------------