NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

BASES I CONVOCATÒRIA DELS AJUTS DE TRANSPORT ADAPTAT.

Enguany s’han modificat les bases de dels AJUTS DE TRANSPORT ADAPTAT del Consorci de Benestar Social,  i s’ha obert convocatòria pel curs 2018.

Els BENEFICIARIS/DESTINATARIS d’aquests ajuts són:
A.      Les persones físiques majors de 18 anys amb discapacitat, o persones grans amb dependència, que no poden fer ús del transport ordinari (transport públic), que presenten dificultats de mobilitat (mobilitat reduïda) i/o amb necessitat d’acompanyament, que estiguin empadronades en municipis de la Comarca del Gironès de menys de 50.000 habitants, i que tinguin plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la xarxa pública, segons  la Cartera de Serveis socials del Departament de Benestar Social i Família.
B.      Els centres de dia per a gent gran i centres especialitzats per a persones amb discapacitat, que s’encarreguin d’organitzar aquest servei mitjançant transport col.lectiu de les persones físiques empadronades en municipis de la Comarca del Gironès de menys de 50.000 habitants, sempre que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.
C.      Empreses de transport adaptat que s’encarreguin d’organitzar el servei de transport col.lectiu de les persones físiques empadronades en municipis de la Comarca del Gironès de menys de 50.000 habitants, als centres de dia per a gent gran i centres especialitzats per a persones amb discapacitat.
Es prioritzaran les persones que tinguin el certificat de discapacitat i mobilitat reduïda.
No podran obtenir la condició de beneficiari les persones sol.licitants que incorrin en alguna de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

A partir de la publicació d’aquest anunci en el BOP de Girona i fins el 30 de setembre de 2018

En els següents enllaços es poden descarregar les bases, el decret de convocatòria, extracte de l’anunci de la convocatòria al BOP i la documentació corresponent a la modalitat individual i a la modalitat col.lectiva:

Enllaços

-----------------------------------