NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

COMUNICATCOMUNICAT
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Amb motiu de la notícia publicada al Diari de Girona en relació amb la vulneració de la protecció de les dades de caràcter personal del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, manifestar que, una vegada assabentats, de forma immediata s'han adoptat les mesures necessàries per a restablir la confidencialitat de les dades. 

La incidència publicada pel Diari de Girona és un error material puntual, el qual lamentem. En compliment de la Llei de Transparència, aquest Consorci publica entre d'altres, la relació d'ajuts que s'atorguen, així com el llistat de decrets o resolucions. 

La notícia publicada pel Diari de Girona fa referència a com per error no es va eliminar la columna on figuren els noms dels beneficiaris, motiu pel qual apareixen, en determinats casos, el nom i cognom o les inicials en d'altres. En cap cas apareixen dades com el DNI o l’adreça, que permetrien una major identificació.

Ha estat un error que en cap cas segueix les directrius de protecció de dades. La publicació dels ajuts que afecten la intimitat personal i familiar s’efectua eludint les dades dels beneficiaris, com es pot comprovar en altres relacions que figuren al portal de transparència. En la publicació obligatòria a la base de dades nacional de subvencions s’informa que es tracta de dades sensibles i no hi figuren tampoc les dades dels beneficiaris.
    
Tan bon punt s’ha tingut coneixement de l’error, el Consorci ha seguit el protocol previst pel Reglament General de Protecció de Dades. S'ha posat en coneixement del Delegat de Protecció de Dades del Consorci, als efectes corresponents. S’ha comunicat a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i s’informarà a les persones afectades. 

El Consorci lamenta que les persones que van conèixer la incidència no col•laboressin en preservar els drets de les persones afectades, comunicant immediatament de l’error detectat al propi Consorci.
Caridad Castillo Canales
Directora del Consorci Benestar Social Girones-Salt 
Girona, 22 d’octubre de 2018 

Enllaços

-----------------------------------