NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Edicte d'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball febrer 2021 del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

En compliment del que disposen l’art. 283.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Lleimunicipal i de règim local de

Catalunya, i l’art. 127 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim

local, es fa pública la modificació de la Relació de llocs de treball del Consorci deBenestar Social Gironès Salt, de conformitat amb els acords de la junta

general delegada i de la junta general plenària del Consorci de Benestar Social Gironès Salt, de data 18 de febrer de 2021.

Enllaços

-----------------------------------