NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Extracte: serveis de transport adaptat en municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del Gironès per a l'exercici 2021

Extracte del decret del conseller delegat de 7 de maig de 2021 del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, de convocatòria de subvencions per al finançament dels serveis de transport adaptat en municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del Gironès per a l'exercici 2021

BDNS(Identif.):571421

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/571421)

Mitjançant Decret del conseller delegat del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt de data 07/05 /2021, s'obre la convocatòria d'ajuts destinats al finançament dels serveis de transport adaptat als municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del Gironès, per a l'exercici 2021.

Primer.- Objecte És objecte d'aquesta convocatòria l'atorgament d'Ajuts destinats al finançament dels serveis de transport adaptat als municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del Gironès pel curs 2021.

Segon.- Beneficiaris i sol·licitants A. Les persones físiques majors de 18 anys amb discapacitat, o persones grans amb dependència, que no poden fer ús del transport ordinari (transport públic), que presenten dificultats de mobilitat (mobilitat reduïda) i/o amb necessitat d'acompanyament, que estiguin empadronades en municipis de la Comarca del Gironès de menys de 50.000 habitants, i que tinguin plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la xarxa pública, segons la Cartera de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. B. Els centres de dia per a gent gran i centres especialitzats per a persones amb discapacitat, que s'encarreguin d'organitzar aquest servei mitjançant transport col·lectiu de les persones físiques empadronades en municipis de la Comarca del Gironès de menys de 50.000 habitants, sempre que compleixin els requisits establerts en aquestes bases. C. Empreses de transport adaptat que s'encarreguin d'organitzar el servei de transport col·lectiu de les persones físiques empadronades en municipis de la Comarca del Gironès de menys de 50.000 habitants, als centres de dia per a gent gran i centres especialitzats per a persones amb discapacitat.

Tercer.- Bases reguladores BOP de Girona Núm. 184 - 24/09/2018.

Quart.- Despeses subvencionables Les produïdes pel transport individual o col·lectiu de les persones beneficiàries des de l'01/10 /2020fins el 30/09/2021.

Cinquè.- Import L'import de la convocatòria per a l'exercici 2021 és, com a màxim, de 75.835,16€. Aplicació pressupostària 2021/DESP/23160/480000.

Sisè.- Termini de presentació A partir de la publicació d'aquest anunci en el BOP de Girona i fins el 30 de setembre de 2021 inclòs.

Girona, 26 de maig de 2021.- El conseller delegat, Marc Puigtió Rebollo

Enllaços

-----------------------------------