NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Decret d'admesos/es i d'exclosos/es corresponent al procés de selecció per a constituir una borsa de treball d'administratius/ves

Es convoca el procés de selecció per a constituir una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals de personal de la categoria d'administratiu/va, assimilables al grup de classificació C1.

  • Vista la publicació de la convocatòria al DOGC de data 09 de novembre 2021 i número 8539, i vist que el termini per a presentar instàncies començava a comptar des de l'endemà de la publicació al BOP de data 02 de novembre de 2021 i número 8928.
  • Vistes les sol·licituds presentades per prendre part a l’esmentat procés selectiu i un cop finalitzat el període de presentació d’instàncies (29/11/2021, inclòs).
  • Vist el decret de conseller delegat de data 16 de desembre de 2021, pel qual s'aprovava la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es.
  • Vista la documentació aportada pels i per les sol·licitants exclosos i excloses provisionalment per l'esmentat decret.

Enllaços

-----------------------------------