NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Factura electrònica


El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt posa a disposició dels proveïdors la bústia de lliurament de factures electròniques en compliment de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptables de factures en el Sector Públic. La disposició final vuitena d'aquesta llei estableix que l’obligació de presentació de factura electrònica entrava en vigor el dia 15 de gener de 2015.


Qui està obligat a presentar les factures en format electrònic?

Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública poden expedir i remetre factura electrònica. No obstant, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, per a l'exercici 2016, exclou d'aquesta obligació de facturació electrònica a aquelles factures que el seu import (IVA inclòs) sigui igual o inferior a 5.000 euros.

Estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d’entrada que correspongui les entitats següents:

  • societats anònimes;
  • societats de responsabilitat limitada;
  • persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
  • establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
  • unions temporals d’empreses;agrupació d’interès econòmic,
  • agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions.
Qui no està obligat pot, igualment, presentar la factura electrònica.


Camps identificadors obligatoris per a l’enviament de la factura
Per al correcte enviament de les factures és obligatori informar dels següents camps (codis DIR3) segons l’annex de l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

Oficina comptable:  LA005761
Òrgan gestor:           LA005761
Unitat tramitadora:  LA005761

On s’ha d’enviar la factura?

La factura s'ha d'enviar a través de la bústia de lliurament de factures electròniques:

Enllaç al manual d’usuari de la bústia de lliurament de factures:
https://www.aoc.cat/knowledge-base/manual-dus-de-la-bustia-de-lliurament/idservei/efact/

Enllaços

-----------------------------------